درگاه نوبت دهی دکتر محمد رضا فیاضی بردبار

تاریخ های قابل نوبت دهی در 1 روز آینده

قابل رزرو نوبت ها به پایان رسیده

چهارشنبه

1397/11/03

نوبت گرفته شده فقط مربوط به شماره پرونده ثبت شده می باشد، در صورت گرفتن نوبت با شماره پرونده دیگران از پذیرش معذوریم.

نوبت گرفته شده فقط مربوط به شماره پرونده ثبت شده می باشد، در صورت گرفتن نوبت با شماره پرونده دیگران از پذیرش معذوریم.

نوبت گرفته شده فقط مربوط به شماره پرونده ثبت شده می باشد، در صورت گرفتن نوبت با شماره پرونده دیگران از پذیرش معذوریم.

نوبت گرفته شده فقط مربوط به شماره پرونده ثبت شده می باشد، در صورت گرفتن نوبت با شماره پرونده دیگران از پذیرش معذوریم.

نوبت دهی حضوری به هیچ عنوان انجام نمی شود.

نوبت دهی حضوری به هیچ عنوان انجام نمی شود.

نوبت دهی حضوری به هیچ عنوان انجام نمی شود.

نوبت دهی حضوری به هیچ عنوان انجام نمی شود.فرآیند نوبت دهی از ساعت 09:00 آغاز میگردد.