درگاه نوبت دهی دکتر محمد رضا فیاضی بردبار

تاریخ های قابل نوبت دهی در 1 روز آینده

قابل رزرو نوبت ها به پایان رسیده

دوشنبه

1395/12/02

نوبت گرفته شده فقط مربوط به شماره پرونده ثبت شده و یا فرد معرفی شده توسط همکاران می باشد.
عدم حضور بموقع، باعث حذف نوبت خواهد شد.
با توجه به زمان تخصیص داده شده، در صورت عدم حضور امکان استرداد وجه نمی باشد.

نوبت دهی در روزهای زوج و ساعت 9 صبح آغاز می شود

فرآیند نوبت دهی از ساعت 09:00 آغاز میگردد.