درگاه نوبت دهی واحد بازتوانی شناختی دکتر محمد رضا فیاضی بردبار

تاریخ های قابل نوبت دهی در 30 روز آینده

قابل رزرو نوبت ها به پایان رسیده

پنج شنبه

1401/05/27

پنج شنبه

1401/06/03

پنج شنبه

1401/06/10

پنج شنبه

1401/06/17

دریافت نوبت

لطفا نوع نوبت خود را انتخاب کنید: